JOYFUL USA & CANADA (เดินทางอิสระ)

Region: America   Airline: CX

Days: 10   Date: อออกเดินทางทุกวัน ตลอดปี 2016

Price: 67,990

     
JOYFUL USA & CANADA (เดินทางอิสระ)

Region: America   Airline: CX

Days: 9   Date: ออกเดินทางทุกวัน ตลอดปี 2016

Price: 69,990

     
JOYFUL USA & CANADA (เดินทางอิสระ)

Region: America   Airline: CX

Days: 9   Date: ออกเดินทางทุกวัน ตลอดปี 2016

Price: 64,990

     
JOYFUL GLOBAL CRUISE (เดินทางอิสระ)

Region: Japan   Airline: Costa Victoria

Days: 6   Date: 27 มิ.ย. - 2 ก.ค. 59

Price: 49,999

     
รื่นเริงหรรษาอเมริกาตะวันออกและแคนาดา 9 วัน 6 คืน

Region: America   Airline: CX

Days: 9   Date: 22-30 ต.ค. 59

Price: 109,990